Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle producten en diensten die online, per e-mail of per telefoon worden afgenomen.

Bent u consument? Dan zijn de NRTO algemene voorwaarden consumenten van toepassing:

Bent u ondernemer? Dan zijn onze B2B algemene voorwaarden van toepassing.

Klachtenprocedure 

Excellent streeft altijd naar een tevreden klant. Daarom zal Excellent er dan ook alles aan doen om jouw klacht naar tevredenheid af te handelen. Klachten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Indien de klacht gegrond is, zullen wij passende maatregelen nemen om benadeelden zo goed mogelijk tegemoet te komen en herhaling waar mogelijk te voorkomen.

Definities

1. Excellent Trainingen B.V., gevestigd aan de Prins Willem-Alexanderlaan 301, 7311 SW Apeldoorn.

2. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training.

3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij Excellent Trainingen of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.

Stap 1. Indienen van een klacht

De klacht dient eerst telefonisch besproken te zijn met een onafhankelijke medewerker die zelf niet bij de gedraging die tot de klacht heeft geleid betrokken is, waarbij wij ervan uitgaan dat we eventuele klachten altijd op een billijke manier met elkaar oplossen. 

Wanneer wij echter niet tot een overeenstemming komen verzoeken wij jou jouw klacht schriftelijk, gemotiveerd, met optioneel de gewenste oplossing en ondertekend in te dienen via support@excellenttrainers.nl of per post naar Excellent Trainingen B.V. t.a.v. directie, Prins Willem-Alexanderlaan 301, 7311 SW Apeldoorn.

Alle klachten worden behandeld door de directie van Excellent Trainingen.

Stap 2. Je ontvangt een reactie

Excellent Trainingen bevestigt de ontvangst van de klacht uiterlijk binnen 1 week na ontvangst. Excellent Trainingen zal je in de gelegenheid stelen om jouw klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan jou gezonden.

Excellent houdt een klachtenregister bij met de volgende informatie:

  • Datum ontvangst van de klacht
  • Datum verzonden ontvangstbevestiging
  • Datum verzonden formele reactie
  • De gevoerde correspondentie van en naar ‘klager’
  • Datum waarop de klachtdossier is gesloten

Klachtdossiers worden na het afsluiten van een klachttraject 2 jaar bewaard.

Stap 3. Hoe lang heeft Excellent Trainingen nodig om tot een formele reactie te komen?

Uiteraard zal Excellent Trainingen er alles aan doen om tot een ‘oplossing’ te komen.

Binnen 4 weken na het horen neemt Excellent Trainingen een beslissing naar aanleiding van de klacht. Mocht dit langer duren, dan laat Excellent Trainingen jou dit schriftelijk weten.

Stap 4. Wat gebeurd als je het niet eens bent met de beslissing van Excellent Trainingen?

Als je vindt dat een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld door Excellent kun je je zich richten tot de Commissie Kwaliteitshandhaving NRTO (Papiermolen 34, 3994 DK Houten (info@nrto.nl)). De uitspraak van de NRTO is hierbij bindend en wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld.