Disclaimer Excellent Trainingen

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.excellenttrainers.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Excellent Trainingen B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Excellent Trainingen B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Excellent Trainingen B.V.

Online dienst

Excellent stelt aan de opdrachtgever op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen afspraken de Online Dienst 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar gedurende een met de opdrachtgever overeengekomen looptijd. Dit recht tot het gebruik van de Online Dienst door de opdrachtgever is een aan de opdrachtgever gebonden gebruiksrecht en voor de opdrachtgever een persoonlijk gebruiksrecht, wat niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet licentieerbaar door de opdrachtgever en/of haar Gebruiker(s).

Excellent stelt de Online Dienst beschikbaar aan de opdrachtgever door het verstrekken van inlogcodes en wachtwoorden. Excellent stelt geen informatie beschikbaar die ziet op de (bron)code van programmatuur achter de Online Dienst.

Excellent garandeert een goede werking van de Online Dienst en spant zich in voor optimale beschikbaarheid van de Online Dienst en ook toegang tot de Online Dienst.

Het kan voorkomen dat de Online Dienst niet te bereiken is, bijvoorbeeld door onderhoud of storingen. Excellent is in dat geval niet gehouden om enige kosten of schade te vergoeden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Excellent Trainingen B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Excellent Trainingen B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande melding. Excellent Trainingen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.excellenttrainers.nl op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl